5 Great tips for choosing a Brazilian Jiu Jitsu Gi