Type 2 Diabetes - Can Reiki Treatment Improve Your Diabetes?