Intercostal neuralgia: Causes, symptoms, diagnosis, and treatment